Integritetspolicy ARB

Bakgrund

Denna integritetspolicy förklarar hur Academy of Retail and Business Education Kristianstad AB (ARB), org. nr. 556986-3433 samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid eventuella frågor.

Personuppgiftsansvar

Academy of Retail and Business Education Kristianstad AB org. nr 559048-9760, med adress Sandhöjdsvägen 4 A, 296 38 Åhus, info@arbsweden.com, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och behandling av en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex. ett namn, en postadress, telefonnummer, platsinformation, bankuppgifter, ett foto, en uppdatering i sociala medier, medicinsk information eller en dators IP-adress.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

För mer information om vad som är en personuppgift och behandling av dem hänvisar vi till Datainspektionen.

 

Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?

Information kopplat till skolverksamhet för elever

ARB samlar in information kopplat till undervisning, närvaro, omdöme och betyg. Detta är nödvändigt i den vardagliga verksamheten och i syfte att utföra en uppgift som har allmänt intresse eller är en myndighetsutövning. Informationen görs endast tillgänglig för berörda parter som behöver tillgång till informationen för att utföra sina arbetsuppgifter och en myndighetsutövning.

Information kopplat till sökande till skolan

ARB får information om elever som söker till skolan genom antingen antagningskanslier. Denna informationen är nödvändig för att genomföra aktiviteter kopplat till antagning till skolan som ex. audition. ARB kan samla in information kopplat till antagningen genom kontakt med

Evenemang

ARB anordnar evenemang i form av exempelvis konserter och examinationer. ARB visar sedan evenemangen publikt, i olika omfattning, på sin webbsida och via sociala medier. Informationen från evenemang som ex. examinationer sparas i ett register för omdöme av elevers prestation vid dessa evenemang. För publicering av evenemangen offentligt krävs samtycke. ARB behöver få samtycke för att publicera informationen vid evenemang. ARB använder inte uppgifterna i något annat syfte.

Bild, ljud och kontaktuppgifter i marknadsföringssyfte

För att marknadsföra utbildningen och skolan använder ARB bilder på exempelvis webbsida, tryckt material och sociala medier. I de fall det går att urskilja människor på bilderna har personen lämnat muntligt eller skriftligt samtycke. I de fall som personerna som går att urskilja på bilderna inte är myndiga har ARB fått godkännande av vårdnadshavare till personen. Personen har när som helst rätt att återta sitt samtycke genom att kontakta ARB på ovan kontaktuppgifter.

Personuppgifterna lagras i en bildbank av ARB, till vilken utvalda inom bolaget har tillgång.

Prenumeration på nyhetsbrev

ARB skickar ut nyhetsbrev för att informera om vad som händer i verksamheten. Nyhetsprenumeranter anmäler själva sitt intresse via ARBs webbsida eller genom godkännande skriftligen. Prenumeranten kan när som helst, på egen hand, avsluta utskicket av nyhetsbrev genom en länk som finns i alla nyhetsbrev. E-postadresserna i listan för nyhetsbrev används inte i något annat syfte än för just det specifika nyhetsbrevet.

 

Dina rättigheter

Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att fullfölja ett avtal, fullfölja en myndighetsutövning eller fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Men för att vi ska kunna samla in och hantera dina personuppgifter i något annat syfte krävs det att du samtycker till behandlingen. Du lämnar samtycke till hantering av personuppgifter genom att använda de tjänster vi tillhandahåller, se mer specifik information under rubriken ”Hur samlar vi in och hanterar samt lagrar personuppgifter?” ovan.

Du kan när som helst välja att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan. Om du återkallar ditt samtycke kommer vi att radera de personuppgifter och upphöra med den behandling som omfattades av samtycket. Om du vill ha information om vilka personuppgifter vi har sparade om dig kontakta oss på kontaktuppgifterna ovan.