Skolans värdegrunder

På den här sidan presenteras ARBs värdegrunder och tankar kring dessa. Dessa värdegrunder genomsyrar hela skolan och kommuniceras varje vecka på en mängd olika sätt under samtliga tre skolår.

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. Samspelet utgör grundförutsättningarna för hur vår miljö blir, hur vi trivs och hur bra vi presterar som grupp. Ingen kan göra allt på egen hand, ingen besitter total kunskap och ingen är mindre viktig än någon annan under ARB:s tak. Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi vända omöjligheter till möjligheter och tillsammans kan vi bygga en skola som ger maximal utdelning, inte bara för några få, utan för alla.

Att alltid veta att man presterat sitt bästa skänker en inre frid. Hur mycket kritik du än möter på livets väg så kan du alltid finna ett lugn i vetskapen att du har presterat på toppen av din förmåga. Förutom denna aspekt så är det viktigt att tänka på att ditt personliga varumärke, en av dina största tillgångar, är uppbyggt på ett förtroendekapital. Ett kapital som når tillväxt genom din pålitlighet, genom dina prestationer och genom kvaliteten i ditt skapande. Trots att vi lever i en värld av snabbt övergående trender så kommer det alltid finnas en marknad för kvalitet. Se till så att den blir din.

Det brukar heta att: “Man kan för att man tror att man kan”. Att möta sin omvärld, sina medarbetare och sina arbetsuppgifter med ett positivt tankesätt frigör i sin tur en energi som skapar oanade positiva effekter, även om du från början tyckte att situationen eller arbetsuppgiften verkade svårbemästrad. Det finns en logik i att negativa människor inte uppnår några positiva resultat. Undvik att vara en av dem, så blir ditt arbete dessutom mer givande och roligare, och det ger ett bättre resultat.

Vi har alla en mängd genetiska och sociala arv. De kan vara av olika natur. Vissa har en organisatorisk förmåga, andra är duktiga på ett förhandla, någon på att uttrycka sig i ord och någon annan kanske har en musikalisk begåvning. Men inget här i livet kommer gratis. Givetvis måste dessa talanger aktiveras och näras för att bära frukt. En talang kan ses som en fördel men framgång uppnås bara när den kombineras med träning, struktur och målmedvetet arbete för att nå målet.

Det gäller att anstränga sig och försöka, för att kunna förbättra sina kunskaper och färdigheter. Man måste också våga misslyckas för att utvecklas. Vår handlingskraft är en ovärderlig resurs. Den finns hos oss alla, men kan, som allt annat, uppmuntras eller stävjas. Rädslan att göra fel gränsar oss och våra möjligheter, Den kan hämma vår handlingskraft och vår tro på oss själva. På ARB ska eleven stimuleras att vända tanken på misslyckanden till en positiv erfarenhet, för att bli bättre presterande och för att inte uppehålla sig vid misslyckanden.

Det finns inga dåliga idéer. Till och med de idéer som inte tycks ha en egen bärkraft kan inspirera någon annan till en ny idé som kanske har större potential. På ARB värnar vi om att våga tänka utanför boxen, det sätts alltid i första rummet, och vi kommer att med stor nyfikenhet att följa vad som kan komma ur det. All stora idéer har en gång i tiden varit enkla. Förkasta dem inte – förädla dem.

Ditt goda renommé är något att putsa på dagligen och att vårda med stor omsorg. Det gäller såväl dina relationer till dina medmänniskor som till olika aktörer som du samarbetar med. Ditt personliga varumärke är nämligen ditt förtroendekapital, det kapital som förenklar alla dina förehavanden, i allt från möten med nya människor till affärsrelationer. Man kan säga att ett starkt personligt varumärke baseras till stor del på den allmänna uppfattningen om dig – även när du själv inte är närvarande.

Kunskap ger makt. Kunskap ger möjlighet att påverka och att förverkliga sig själv och sina drömmar. Att lära sig ska vara kul och att skaffa sig kunskap är både motiverande och inspirerande. I vissa delar av världen ses det som en ynnest att få möjlighet till utbildning, i andra delar av vår värld upplevs utbildning som ett nödvändigt ont… Törstar du efter kunskap så ska vi på ARB dela ut nycklar till de dörrar som kanske annars kan förbli låsta.

Tid är det enda som det inte finns nog av. All tid som spenderas på saker som inte ger någon form av utdelning, är på sätt och vis förlorad. Så ödsla inte med din eller med andras tid. Genom god planering och ett effektivt förhållningsätt till din vardag, når du enklare dina mål. Med andra ord, att se sin tid som något värdefullt, öppnar möjligheter till mer skapande.

Alla kan drömma, men få kan realisera sina drömmar till något konkret. Det kräver mod, kunskap, övertygelse och en stor handlingskraft. Livet är det som passerar medan man gör andra saker. Så fånga dagen och börja att arbeta på din dröm redan idag. På ARB ska eleven få ett relevant bollplank genom branschnära akörer inom musikindustrin och genom en god allmän kunskapsgrund.

Att göra något för ”den goda sakens skull” är ofta underskattat i vårt samhälle, där det ofta förväntas att tjänster och handlingar ska innebära någon form av kompensation. Men att göra något gott utan förväntning på kompensation gör att ens personliga varumärke blir attraktivare och mer trovärdigt. Det skapar med andra ord en god karma för den som utfört handlingen och underlättar i relationen med andra människor