”POSITIVT TÄNKANDE GER ETT POSITIVT RESULTAT”

Vi är självklart en skola, med alla dess tydliga ramar och viktiga kärnämnen. Utöver det har vi karaktärsämnen och ett tydligt fokus på att bidra till att odla fram de bästa talangerna i branschen. Här ska vi också vara mästerliga. Men framförallt är vi en plats, en tid och en möjlighet för unga människor att bli sina bästa jag. För resten av livet.

Power

Under elevens första läsår, som vi kallar för POWER , fokuserar vi på att arbeta bort inre hinder. Det kan exempelvis vara rädslor som hindrar oss från att växa och göra framsteg. Vi arbetar för att eleven skall känna sig bekväm när de n uttrycker och utformar sina idéer , att eleven vet och själv kan bedöma sitt värde samt känna respekt för sig själv och andra. POWER – året syftar till att utveckla och anpassa elevens inre förmågor till att bli en tillgång. Vi tror att varje elev har en stor inneboende, och ibland outnyttjad, potential. Hjälp och stöttning för utveckling anpassas utifrån elevens behov och förutsättningar.

Skills

Det andra läsåret kallas för SKILLS. Under detta år fokuserar vi på nära samarbeten med mentorer och experter inom olika näringar, som delar med sig av sin spetskompetens. Experterna från olika komptensområden föreläser och utbildar våra studenter, antingen enskilt eller i grupp. Detta är året då eleven kommer att växa som instrumentalist, sångare, producent, artist, kock, entreprenör, ishockeyspelare eller programmerare. Övervägande delen av året är tillägnad att utveckla elevens talang, kunskaper och färdigheter.

Attraction

Under det tredje läsåret, kallat ATTRACTION , lär sig eleven hur man marknadsför sig själv och sitt varumärke. En del av läsåret spenderas utanför campus, i näringslivet, på något av våra handplockade företag, tillika samarbetspartner. Eleven får då också lära sig att presentera och genomföra sina visioner och idéer för de som potentiellt skulle kunna vara framtida arbetsgivare. Efter det tredje läsårets slut är ambitionen att våra elever har kraft och mod samt är väl rustade för att ta steget in i vuxenlivet.
My Better Me ger var och en av våra AxB-elever tillförsikt, kunskap, styrka, ambition och verk-tyg för att uttrycka sig och agera i de situationer som livet ger.

12 värdegrunder

Utan sina elever, sina lärare, och det värdefulla samspelet dem emellan, är en skola bara en byggnad med golv, väggar och tak. Samspelet utgör grundförutsättningarna för hur vår miljö blir, hur vi trivs och hur bra vi presterar som grupp. Ingen kan göra allt på egen hand, ingen besitter total kunskap och ingen är mindre viktig än någon annan under AMB:s tak. Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi vända omöjligheter till möjligheter och tillsammans kan vi bygga en skola som ger maximal utdelning, inte bara för några få, utan för alla.

Att alltid veta att man presterat sitt bästa skänker en inre frid. Hur mycket kritik du än möter på livets väg så kan du alltid finna ett lugn i vetskapen att du har presterat på toppen av din förmåga. Förutom denna aspekt så är det viktigt att tänka på att ditt personliga varumärke, en av dina största tillgångar, är uppbyggt på ett förtroendekapital. Ett kapital som når tillväxt genom din pålitlighet, genom dina prestationer och genom kvaliteten i ditt skapande. Trots att vi lever i en värld av snabbt övergående trender så kommer det alltid finnas en marknad för kvalitet. Se till så att den blir din.

Det brukar heta att: “Man kan för att man tror att man kan”. Att möta sin omvärld, sina medarbetare och sina arbetsuppgifter med ett positivt tankesätt frigör i sin tur en energi som skapar oanade positiva effekter, även om du från början tyckte att situationen eller arbetsuppgiften verkade svårbemästrad. Det finns en logik i att negativa människor inte uppnår några positiva resultat. Undvik att vara en av dem, så blir ditt arbete dessutom mer givande och roligare, och det ger ett bättre resultat.

Vi har alla en mängd genetiska och sociala arv. De kan vara av olika natur. Vissa har en organisatorisk förmåga, andra är duktiga på ett förhandla, någon på att uttrycka sig i ord och någon annan kanske har en musikalisk begåvning. Men inget här i livet kommer gratis. Givetvis måste dessa talanger aktiveras och näras för att bära frukt. En talang kan ses som en fördel men framgång uppnås bara när den kombineras med träning, struktur och målmedvetet arbete för att nå målet.

Det gäller att anstränga sig och försöka, för att kunna förbättra sina kunskaper och färdigheter. Man måste också våga misslyckas för att utvecklas. Vår handlingskraft är en ovärderlig resurs. Den finns hos oss alla, men kan, som allt annat, uppmuntras eller stävjas. Rädslan att göra fel gränsar oss och våra möjligheter, Den kan hämma vår handlingskraft och vår tro på oss själva. På AMB ska eleven stimuleras att vända tanken på misslyckanden till en positiv erfarenhet, för att bli bättre presterande och för att inte uppehålla sig vid misslyckanden.

Det finns inga dåliga idéer. Till och med de idéer som inte tycks ha en egen bärkraft kan inspirera någon annan till en ny idé som kanske har större potential. På AMB värnar vi om att våga tänka utanför boxen, det sätts alltid i första rummet, och vi kommer att med stor nyfikenhet att följa vad som kan komma ur det. All stora idéer har en gång i tiden varit enkla. Förkasta dem inte – förädla dem.

Ditt goda renommé är något att putsa på dagligen och att vårda med stor omsorg. Det gäller såväl dina relationer till dina medmänniskor som till olika aktörer som du samarbetar med. Ditt personliga varumärke är nämligen ditt förtroendekapital, det kapital som förenklar alla dina förehavanden, i allt från möten med nya människor till affärsrelationer. Man kan säga att ett starkt personligt varumärke baseras till stor del på den allmänna uppfattningen om dig – även när du själv inte är närvarande.

Kunskap ger makt. Kunskap ger möjlighet att påverka och att förverkliga sig själv och sina drömmar. Att lära sig ska vara kul och att skaffa sig kunskap är både motiverande och inspirerande. I vissa delar av världen ses det som en ynnest att få möjlighet till utbildning, i andra delar av vår värld upplevs utbildning som ett nödvändigt ont… Törstar du efter kunskap så ska vi på AMB dela ut nycklar till de dörrar som kanske annars kan förbli låsta.

Tid är det enda som det inte finns nog av. All tid som spenderas på saker som inte ger någon form av utdelning, är på sätt och vis förlorad. Så ödsla inte med din eller med andras tid. Genom god planering och ett effektivt förhållningsätt till din vardag, når du enklare dina mål. Med andra ord, att se sin tid som något värdefullt, öppnar möjligheter till mer skapande.

Alla kan drömma, men få kan realisera sina drömmar till något konkret. Det kräver mod, kunskap, övertygelse och en stor handlingskraft. Livet är det som passerar medan man gör andra saker. Så fånga dagen och börja att arbeta på din dröm redan idag. På AMB ska eleven få ett relevant bollplank genom branschnära akörer inom musikindustrin och genom en god allmän kunskapsgrund.

Att göra något för ”den goda sakens skull” är ofta underskattat i vårt samhälle, där det ofta förväntas att tjänster och handlingar ska innebära någon form av kompensation. Men att göra något gott utan förväntning på kompensation gör att ens personliga varumärke blir attraktivare och mer trovärdigt. Det skapar med andra ord en god karma för den som utfört handlingen och underlättar i relationen med andra människor

Att som människa förstå värdet av kunskap kan vara en språngbräda till ett lyckligare liv. Många intalar sig att de inte kan lära sig vissa saker. Det stämmer inte. Vi tror att alla kan lära sig vad de vill. ”Vi kan för att vi tror att vi kan”, är en sann tes som kan göra att vi inte backar när saker verkar svåra eller obegripliga. Varje ansträngning att försöka förstå något som man tycker är svårt, är ett steg närmre målet och lönar sig alltid! Trots att vi alla har olika förmågor så går det att lära sig saker efter sin förmåga, och nå sin fulla potential. Tro på din förmåga!